महत्वाची बातमी : असे असतील जिल्ह्यातील पंचायत समितींचे नवीन गण !

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट | जिल्हा प्रशासनाने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमिवर, पंचायत समितीच्या गणांची नवीन रचना जाहीर केली आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील १५४ गणांची अचूक माहिती आम्ही आपल्याला सादर करत आहोत.

 

जळगांव जिल्हयातील जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणार्‍या पंचायत समिती निवडणुक २०२२ अंतर्गत ७७ गट व १५४ गण यांची प्रारूप प्रभाग रचनेबाबतची अधिसुचना जळगांव जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय , सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सर्व तहसिल कार्यालय व तसेच सर्व गटविकास अधिकारी यांचे कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर प्रभाग रचने संदर्भात ज्या लोकांच्या काही हरकती असतील, त्यांनी त्या हरकती सकारण जिल्हाधिकारी जळगांव यांचेकडे दिनांक ०८/०६/२०२२ किंवा तत्पुर्वी लेखी सादर कराव्यात उक्त तारखेनंतर आलेल्या हरकती जिल्हाधिकारी विचारात घेणार नाही . सदर हरकती वरील सुनावणी विभागीय आयुक्त नाशिक यांचेकडे दिनांक १०/०६/२०२२ रोजी घेण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांमध्ये आधी १३४ गण होते. मात्र वाढीव रचनेनुसार यात २० गणांची भर पडली असून आता गण संख्या ही १५४ इतकी झालेली आहे. जिल्ह्यातील तालुका निहाय गणांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे. लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट

क्रमांक | गणाचे नाव | ग्रामपंचायतींची संख्या | एकूण समाविष्ट गांवे

चोपडा तालुका

१ नागलवाडी ८ १५
२ विरवाडे ५ ९
३ धानोरा प्र. अ ७
४ अडावद १ १
५ चुंचाळे ७ ११
६ आकुलखेडा १०
७ लासुर ४ ७
८ घोडगांव ११ १२
९ चहार्डी ६ ८
१० कुरवेल १० १०
११ गोरगावले बु. १०
१२ वर्डी ११ १२

यावल तालुका

१३ नायगांव ५ ९
१४ किनगांव बु ४
१५ सावखेडेसिम ५
१६ दहिगांव ७ ७
१७ मारुळ ३ ४
१८ न्हावी प्र यावल ४
१९ बामणोद ५ ७
२० हिंगोणे ५ ५
२१ डांभूर्णी ९ १०
२२ साकळी ६ ६
२३ भालोद ८ ९
२४ पाडळसा ७ ११

रावेर तालुका

२५ पाल ६ ११
२६ खिरोदा प्र यावल ७
२७ रसलपूर ६ ८
२८ केर्‍हाळे बु. ६
२९ वाघोड ८ ९
३० खिरवड १० १२
३१ ऐनपूर ८ ९
३२ निंभोरा बु. ४
३३ विवरे बु. ६ ६
३४ चिनावल ३ ३
३५ वाघोदा बु. ५
३६ बलवाडी ८ ९
३७ तांदलवाडी ७ ९
३८ थोरगव्हाण ११ १३

मुक्ताईनगर तालुका

३९ अंतुली ५ ७
४० कर्की ९ १४
४१ उचंदे ९ १०
४२ निमखेडी बु. ८
४३ कुर्‍हा ८ ९
४४ वढोदा ७ ११
४५ हरताळे ८ ९
४६ रुईखेडा ७ ११

बोदवड तालुका

४७ नाडगांव १० १२
४८ मनुर बु ११ १३
४९ साळशिंगी ११ १६
५० शेलवड ६ ९

भुसावळ तालुका

५१ खडके ३ ४
५२ कंडारी १ १
५३ निंभोरा बु ३ ४
५४ हतनुर ६ ९
५५ तळवेल ८ १०
५६ साकरी ७ ७
५७ वराडसिम ५ ८
५८ कुर्‍हे प्र.न. ६

जळगाव तालुका

५९ भोकर १३ १६
६० कानळदा ९ १०
६१ ममुराबाद ७ ८
६२ आसोदा ४ ४
६३ भादली बु ६ ९
६४ कुसुंबे खुर्द ५ ६
६५ शिरसोली प्र.न ३ ३
६६ धानवड ६ ८
६७ म्हसावद ६ १०
६८ बोरनार १० १२

धरणगाव तालुका

६९ नांदेड १३ १४
७० चांदसर बु ११ १२
७१ पाळधी खु ३ ३
७२ बांभोरी प्रचा १० ११
७३ वराड बु १० १२
७४ पिंप्री खु ११ १२
७५ बांभोरी बु ८ १३
७६ साळवा ८ १२

अमळनेर तालुका

७७ कळमसरे १० ११
७८ प्र.डांगरी १६ २१
७९ अमळगांव ८ १२
८० पातोंडा १२ १६
८१ दहिवद ११ १५
८२ सारबेटे बु १५ २२
८३ मांडळ १२ १३
८४ मुडी प्र.डा १३ १७
८५ जानवे १० १०
८६ मंगरुळ १२ १७

पारोळा तालुका

८७ वसंतनगर १० १६
८८ शिरसोदे ९ १२
८९ शेळावे बु १० १९
९० म्हसवे १२ १५
९१ मंगरुळ १३ १७
९२ शिरसमणी ९ १२
९३ देवगांव १२ १४
९४ तामसवाडी ८ ८

एरंडोल

९५ विखरण ६ ७
९६ बाभोरी खु. १० १३
९७ रिंगणगांव ८ ८
९८ रवंजे बु. ९ १०
९९ कासोदा १ १
१०० आडगांव ६ १०
१०१ तळई ७ ८
१०२ उत्राण अ.ह. ५ ८

जामनेर तालुका

१०३ पळासखेडे प्र.न. ६ ७
१०४ नेरी दिगर ६ ६
१०५ खडकी ९ १४
१०६ बेटावद खु. ९ १५
१०७ कापूसवाडी ७ ८
१०८ सामरोद ७ १०
१०९ शहापूर ८ ९
११० पाळधी ७ ९
१११ नाचणखेडे ६ १०
११२ पहूर कसबे ५ ७
११३ पहूर पेठ ५ १०
११४ वाकोद ६ १०
११५ वाकडी ८ १२
११६ तोंडापूर ४ ९
११७ फत्तेपूर ७ ११
११८ देऊळगाव ६ १०

पाचोरा तालुका

११९ बांबरूड प्र.बो ७ ७
१२० कुरंगी ११ १४
१२१ लोहारा ६ ६
१२२ कुर्‍हाड खु. ७ १२
१२३ भोजे १२ १३
१२४ पिंपळगांव बु. ३ ३
१२५ शिंदाड ६ ९
१२६ जारगाव १० १४
१२७ लोहटार ११ १४
१२८ तारखेडा खु. १० ११
१२९ नगरदेवळा ४ ८
१३० बाळद बु. १३ १६

भडगाव तालुका

१३१ आमडदे ८ १३
१३२ गिरड ९ ९
१३३ वडजी ७ ८
१३४ गुढे ७ ७
१३५ वाडे १० १२
१३६ कजगांव ८ १०

चाळीसगाव तालुका

१३७ कळमडू ५ ७
१३८ बहाळ ५ ६
१३९ वाघळी ७ ८
१४० हातले १० १५
१४१ पातोंडा ४ ४
१४२ टाकळी प्र.चा ५ ७
१४३ भोरस बु ८ १०
१४४ उंबरखेड ४ ४
१४५ मेहुणबारे ४ ४
१४६ वरखेडे बु. ९ १३
१४७ पिलखोड ७ ७
१४८ सायगाव ७ ८
१४९ तळेगाव ६ ९
१५० हिरापूर ५ ७
१५१ पिंपरखेड ८ ११
१५२ रांजणगाव ५ ७
१५३ वलठाण ५ ९
१५४ घोडेगाव ६ १०

लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट

 

ब्रेकींग : जि.प. गटांची रचना जाहीर – जाणून घ्या अचूक माहिती

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: