जप्त केलेल्या मालमत्तेचा जाहीर लिलावाव्दारे होणार विक्री; प्रशासनाचे आवाहन

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी शासनाने जप्त केलेल्या जमीनीच्या मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करून विक्री करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात २९ नोव्हेंबर रेाजी सकाळी ११ वाजता जळगाव तहसील कार्यालयात जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 176 अन्वये जमीन महसुलाची वसुली करणे बाबत तरतुद आहे. त्यानुसार श्री संजय धनश्याम शर्मा यांचेकडे करमणुक केबलची थकीत प्रलंबीत रक्कम रुपये 31,73,478/- प्रलंबीत असुन त्यानुसार प्रस्तुत थकबाकीची रक्कम पुर्णत: वसुल करण्यासाठी संबधित थकबाकीदार यांच्या नावे असलेल्या स्थावर मालमत्ता त्यांची मेहरुण शिवरातील सामाईक मालकीचे नांव असलेली बिनशेती क्षेत्र गट नं. 463/1व2 मधील भुखंड 4 क्षेत्र 289 पैकी 72.25 चौ.मी. वर रक्कम रुपये 31,73,478/- अक्षरी – ऐकतीस लाख त्रयात्तर हजार चारशे अठठयात्तर मात्र बोजा दाखल करण्यात आलेला आहे. करमणुक कराच्या थकबाकीचा बोजा बसवुन महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 मधील तरतुदी नुसार लिलाव करुन थकबाकीची रक्कम लिलावाच्या रक्कमेतुन वसुल करण्याचे शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार फेरफार क्र/ 94002 दि. 8 जुलै, 2021 रोजी नोंद करण्यात आलेली असुन 7/12 उताऱ्यावर सरकार नांव लावण्यात आलेले आहे. तरी या जागेचे दिनांक 29 नोव्हेंबर, 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता तहसिल कार्यालय जळगाव येथे लिलाव करण्यात येत आहे.

तरी जास्तीत जास्त इच्छुक व्यक्ती किंवा संस्थांनी लिलावात भाग घ्यावा. लिलावातील अटी व शर्ती लिलावातील जागा लिलावातील बोलहातची किंमत इत्यादी बाबत तहसिलदार जळगाव यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Protected Content